OGŁOSZENIE DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO IM. TADEUSZA BROWICZA
z dnia 26 sierpnia 2016r.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, tel. 52/3255600, działając na podstawie art.26 i 27 Ustawy z dnia15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 j.t ze zm).

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów chorób zakaźnych lub chorób wewnętrznych chcących specjalizować się w chorobach zakaźnych, w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w oddziałach, Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego oraz w poradniach Wojewódzkiej Przychodni Chorób Zakaźnych.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • chorób zakaźnych
  • oraz dyżurów lekarskich
§ 1

Czas trwania umowy 01.10.2016r do 31.12.2017r.

§ 2

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularzami i wzorami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w bud. C, Ip., pok. Nr 104, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00 tel. 52/3255667, mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz na stronie internetowej www.wsoz.pl.

§ 3

Oferty mogą składać podmioty prowadzące indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

  • Ofertę należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem; "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie choroby zakaźne oraz dyżury lekarskie", z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Nie otwierać do dnia 15.09.2016r. godz. 12:00;
  • Ofertę należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w bud. C, IIp. Kancelaria do dnia 15.09.2016r. do godz.10.00.
  • Oferta przesłana drogą pocztową będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2016r. o godz. 12.00 w bud. C, Ip., pok. 104 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
  • Oferent jest związany ofertą 20 dni, od daty upływu terminu składania ofert.
§ 4

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w dniu 15.09.2016r.

§ 5

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

§ 6

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 7

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

Odpisy dokumentów złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Pobierz treść ogłoszenia