Działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015 poz. 618 ze zm.). Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12 85-030 Bydgoszcz
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w zakresie dermatologii i wenerologii. Oferty mogą składać osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w wyżej określonym zakresie i spełniające warunki określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Warunki udziału w postępowaniu konkursowym

Oferta powinna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO). Z projektem umowy, SWKO oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.wsoz.pl lub w Sekcji ds. Osobowych i Płac (budynek C pokój 101).

3. Okres obowiązywania umowy

Umowa na świadczenie usług zawarta zostanie na okres od 01.03.2016 roku do dnia 31.12.2017 roku.

4. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w kancelarii Szpitala przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy na formularzach ofertowych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia do dnia 19.02.2016r. do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach pod rygorem nieważności, oznaczonych napisem:

"Imię i nazwisko/pełna nazwa Oferenta
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju Ambulatoryjna Opieka
Specjalistyczna, w zakresie dermatologii i wenerologii"

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie jeżeli wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu (tj. 19.02.2016r do godz. 10.00).

5. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2016r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia (budynek C pokój 101).

6. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienie niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

Odpisy dokumentów złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Pobierz treść ogłoszenia...