Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12
na podstawie art 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz.U.2015.618, z późn. zm.)
Ogłasza konkurs
na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w zakresie:

- Diagnostyki obrazowej

- Diagnostyki laboratoryjnej

- Badań specjalistycznych

- Badania genetyczne

- Mikrobiologii

- Patomorfologii

- Konsultacje specjalistyczne

- Krew i preparaty krwiopochodne

- Usługi świadczone przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szczegółowe warunki konkursu ofert, formularz oferty, formularz cenowy oraz wzór umowy można pobrać ze strony internetowej: www.wsoz.pl Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych tzn. na każdą pozycję w pakiecie

Przewidywany termin udzielania świadczeń 01.01.2016r. - 31.12.2017r.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie, z następującym opisem:

............

Oferent

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
im. Tadeusza Browicza
85-030 Bydgoszcz, ul. Św. Floriana 12

Konkurs ofert - oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
...........................................................................................

w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Kancelarii bud. "C" od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -14.35 do dnia 15.12.2015r. godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSzOZ im. T. Browicza 15.12.2015r. o godz. 11.00, w bud. "B" pok. 102 ( Sekcja Zamówień i Zaopatrzenia ).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert

Oferta winna spełniać warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podania przyczyny.

Odpisy dokumentów złożone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik...

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT

Pobierz treść ogłoszenia...