DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

Ogłasza konkurs na stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

Kandydaci zgłaszający się na konkurs powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r. poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:


Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
ul. Św. Floriana 12,  85-030 Bydgoszcz
Sekretariat bud. C, IIp.


Na kopercie każdy kandydat jest zobowiązany umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy”. Oferty należy kierować do Dyrektora Szpitala.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala odbywać się będzie na prośbę kandydata.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur 14 dni.
O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej  i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje na stronie BIP szpitala.

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu na stanowisko Naczelnej Pielegniarki WSOZ