DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza
w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej
Oddziału Chorób Wątroby
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza

    1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz.U. z 2012r., poz. 182) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.896).

    2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Sekretariat bud. C, IIp., w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Oferty należy kierować do Dyrektora Szpitala.

Na kopercie każdy kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wątroby”.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala odbywać się będzie na prośbę kandydata.

    3. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur 15 dni.
    4. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje na stronie BIP szpitala.

Informacja o rozstrzygneciu konkursu na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej WSOZ. Pobierz plik...