OGŁOSZENIE

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO

IM. TADEUSZA BROWICZA

z dnia 11.04.2018r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, tel. 52/3255600, działając na podstawie art.26 i 27 Ustawy z dnia15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 j.t ze zm), oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert, przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz pozostawanie w gotowości do udzielania tych świadczeń:

w zakresie:

  1. Wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

§ 1

Czas trwania umowy od 01.05.2018r. do 31.12.2019r.

§ 2

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularzami i wzorami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w bud. C, Ip., pok. Nr 104, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00 tel. 52/3255667, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz na stronie internetowej www. wsoz.pl.

§ 3

  • Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem;

„Świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej”, z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Nie otwierać do dnia 20.04.2018r. godz. 10:00;

  • Oferty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w bud. C, IIp. Kancelaria do dnia 20.04.2018r. do godz. 09.00.
  • Oferta przesłana drogą pocztowąbędzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy nie później niż na jeden dzieńprzed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018r. o w bud. C, IIp., pok. 214 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
  • Oferent jest związany ofertą 30 dni, od daty upływu terminu składania ofert.

§ 4

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.


§ 5

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

§ 6

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 7

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach POZ w zakresie: wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej do dnia 23 kwietnia 2018r do godz. 9:00.

           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 10:00 w bud. C, IIp., pok. 214 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.

           Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...