18.01.2019  Ogłoszenie o zamówieniu

18.01.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

18.01.2019  Wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

28.01.2019  Odpowiedzi na zadane pytania

01.02.2019  Zestawienie złożonych ofert

07.02.2019  Ogłoszenie wyniku postępowania