20.02.2019  Ogłoszenie o zamówieniu

20.02.2019  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

06.03.2019  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

07.03.2019  Zmiana terminu składania ofert

12.03.2019  Odpowiedzi na zadane pytania

18.03.2019 Zestawienie złożonych ofert

01.04.2019  Ogłoszenie wyników postępowania