09.04.2019r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

09.04.2019r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3a

09.04.2019r.  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ )

09.04.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

09.04.2019r. Identyfikator i klucz do postępowania

11.04.2019r. Klucz publiczny

16.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.04.2019r. Odpowiedzi na pytania I

25.04.2019r. Odpowiedzi na pytania II

26.04.2019r. Odpowiedzi na pytania III

02.05.2019r. Odpowiedzi na pytania IV

13.05.2019r. Zestawienie złożonych ofert

29.05.2019r. Ogłoszenie wyników postępowania