24.12.2019r. Ogłoszenie o postępowaniu

24.12.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

24.12.2019r. Formularz oferty - Załącznik nr 1

24.12.2019r. Tabela równoważności - Załącznik nr 3

24.12.2019r. Wzór umowy - Załącznik nr 4

24.12.2019r. Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

24.12.2019r. Wykaz osób - Załącznik nr 6

24.12.2019r. Dokumentacja do przetargu