05.03.2020r. Ogłoszenie o zamówieniu

05.03.2020r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

16.03.2020r. Odpowiedzi na pytania

26.03.2020r. Zestawienie złożonych ofert

10.04.2020r. Ogłoszenie wyników postępowania