Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądŸź osobie upoważnionej przez pacjenta

  • po œśmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia

  • podmiotom udzielającym œświadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłoœści œświadczeń zdrowotnych

  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególnoœci kontroli i nadzoru

  • ministrowi właœciwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialnoœci zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem

  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek

  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawnoœści, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem

  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów

  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta

  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający śœwiadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia

  • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy


Za udostępnienie odpisów dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatnoœści jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokoœść przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.


Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierające:

  • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL)

  • adres zamieszkania (aktualny i z okresu udzielenia œświadczenia)

  • przybliżone daty udzielenia œświadczeń medycznych

  • rodzaj udzielonych œświadczeń (np. hospitalizacja, porada w Przychodni Przyszpitalnej, konsultacja w Izbie Przyjęć)

  • numer telefonu wnioskodawcy

  można składać w sekretariacie Szpitala lub za poœśrednictwem poczty.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WSOZ (.pdf)