10.01.2018  Zapytanie ofertowe - zaproszenie do złożenia oferty

10.01.2018  Wykaz osób załącznik nr 3

10.01.2018  Wzór umowy załącznik nr 4

22.01.2018  Zestawienie złożonych ofert

24.01.2018  Ogłoszenie wyników postępowania