22.11.2017   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22.11.2017  Ogłoszenie o zamówieniu

24.11.2017  Odpowiedz na zadane pytania

01.12.2017  Zestawienie złożonych ofert

11.12.2017  Ogłoszenie wyników postępowania