26.01.2018   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

26.01.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

06.02.2018   Zestawienie złożonych ofert

09.02.2018  Ogłoszenie wyników postępowania