02.03.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

02.03.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

07.03.2018  Odpowiedzi na zadane pytania

09.03.2018 Odpowiedzi na zadane pytania II

12.03.2018  Odpowiedzi na pytania III

15.03.2018  Zestawienie złożonych ofert

29.03.2018  Ogłoszenie wyników postępowania