12.04.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12.04.2018  Załącznik nr 2b do SIWZ

12.04.2018 Ogłoszenie o zamówieniu

19.04.2018 Odpowiedzi na zadane pytania I

24.04.2018 Odpowiedzi na zadane pytania II

08.05.2018  Zestawienie złożonych ofert

17.05.2018  Ogłoszenie wyników postępowania