23.04.2018   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

23.04.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

23.04.2018  Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 1

23.04.2018  Tabele równoważności - Załącznik nr 3

23.04.2018  Wzór umowy wraz z gwarancją jakości - Załącznik nr 4

23.04.2018  Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

23.04.2018  Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

23.04.2018  Przedmiar robót

23.04.2018  STWiOR

23.04.2018  Projekt budowlany cz. 1

23.04.2018  Projekt budowlany cz 2

23.04.2018  Projekt wykonawczy cz 1

23.04.2018  Projekt wykonawczy cz 2

26.04.2018  Odpowiedzi na pytania I

09.05.2018  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.05.2018  Zmiana terminu składania ofert

16.05.2018 Odpowiedzi na pytania II

16.05.2018 Załączniki do odpowiedzi na pytania II