23.04.2018   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

23.04.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

23.04.2018  Formularz oferty wraz z załącznikami - Załącznik nr 1

23.04.2018  Tabele równoważności - Załącznik nr 3

23.04.2018  Wzór umowy wraz z gwarancją jakości - Załącznik nr 4

23.04.2018  Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5

23.04.2018  Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

23.04.2018  Przedmiar robót

23.04.2018  STWiOR

23.04.2018  Projekt budowlany cz. 1

23.04.2018  Projekt budowlany cz 2

23.04.2018  Projekt wykonawczy cz 1

23.04.2018  Projekt wykonawczy cz 2

26.04.2018  Odpowiedzi na pytania I

09.05.2018  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.05.2018  Zmiana terminu składania ofert

16.05.2018 Odpowiedzi na pytania II

16.05.2018 Załączniki do odpowiedzi na pytania II

21.05.2018 Odpowiedzi na pytania III

21.05.2018 Załącznik do odpowiedzi na pytania nr III

23.05.2018  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

23.05.2018 Zmiana terminu składania ofert II

04.06.2018  Zestawienie złożonych ofert

07.06.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania