20.06.2018   Ogłoszenie o zamówieniu

20.06.2018   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

20.06.2018  Załącznik nr 1 - formularz oferty wraz z załącznikami

20.06.2018  Załącznik nr 3 - Tabela równoważności

20.06.2018  Załącznik nr 4 - wzór umowy wraz z gwarancją jakości

20.06.2018  Załącznik nr 5 - wzór wykazu robót budowlanych

20.06.2018  Załącznik nr 6 - wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówieniazamówienia

20.06.2018  Przedmiary

20.06.2018  Technologia

20.06.2018  Instalacje elektryczne

20.06.2018  Uzupełnienie projektu - piony

20.06.2018  Konstrukcja

20.06.2018  Architektura

20.06.2018  Instalacje sanitarne

21.06.2018  Odpowiedz na pytania I

27.06.2018  Odpowiedzi na pytania II

03.07.2018  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

03.07.2017 Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

05.07.2018  Odpowiedzi na pytania III

18.07.2018  Zestawienie złożonych ofert

25.07.2018  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania