24.07.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ

24.07.2018  JEDZ

24.07.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

27.08.2018  Zestawienie złożonych ofert

04.09.2018  Ogłoszenie wyniku postępowania