11.09.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

11.09.2018  JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ

11.09.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

01.10.2018  Sprostowanie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

15.10.2018  Zestawienie złożonych ofert

18.10.2018 Ogłoszenie wyniku postępowania