22.10.2018  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

22.10.2018  Ogłoszenie o zamówieniu

05.11.2018  Zestawienie złożonych ofert

12.11.2018  Ogłoszenie wyników postępowania