OGŁOSZENIE
DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO
IM. TADEUSZA BROWICZA
z dnia 27.11.2017r.
_________________________________________________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t. ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 ze zm.) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, jako Udzielający zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.


Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej lub indywidualnej praktyki pielęgniarskiej w Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1)    usług pielęgniarskich


§ 1

Czas trwania umowy 01.01.2018r. do 31.12.2019r.

 

§ 2

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularzami i wzorem umowy zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w bud. C, Ip., pok. Nr 104, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-13.00 tel. 52/3255667, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz na stronie internetowej www. wsoz.pl.

 

§ 3

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem;
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich”, z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Nie otwierać do dnia 11.12.2017r. godz. 13:00;

•    Oferty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w bud. C, IIp. Kancelaria do dnia 11.12.2017r. do godz.10.00.
•    Oferta przesłana drogą pocztową będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
•    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017r. o godz. 13.00 w bud. C, IIp., pok. 214 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
•    Oferent jest związany ofertą 20 dni, od daty upływu terminu składania ofert.

 

§ 4

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w dniu 11.12.2017r.
 

 

§ 5

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

§ 6

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 

§ 7

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...