09.07.2019r.  Ogłoszenie o zamówieniu

09.07.2019r.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

25.07.2019r. Zestawienie złożonych ofert

01.08.2019r. Ogłoszenie wyniku postępowania