25.10.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu

25.10.2019r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

25.10.2019r. Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ

25.10.2019r. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia ( JEDZ )

25.10.2019r. Identyfikator do postępowania - Załącznik nr 7 do SIWZ

25.10.2019r. Klucz publiczny

30.10.2019r. Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

18.11.2019r. Odpowiedzi na zadane pytania

03.12.2019r. Zestawienie złożonych ofert

14.01.2020r. Ogłoszenie wyniku postępowania