Wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Polski i nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia (przez "zamieszkanie" rozumie się "miejsce, w którym osoba zwykle przebywa"). W związku z tym nie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie np. osoby pracujące lub prowadzące działalność na własny rachunek na terenie innego kraju Unii Europejskiej.

W celu zawarcia umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba spełniająca warunki do jej podpisania musi:

  1. zgłosić się do Oddziału Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania
  2. wypełnić "wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia", do którego załącza dokument wskazujący na ostatni miesiąc, w którym podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz przedstawić dowód tożsamości
  3. w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić się do ZUS w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Wnioskodawca podpisuje umowę w siedzibie Oddziału NFZ osobiście lub przez pełnomocnika, który powinien okazać stosowne pełnomocnictwo (w formie pisemnej). Umowa podpisana przez ubezpieczonego i dyrektora Oddziału stanowi wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki dowód ubezpieczenia.

Ważne

  1. osoba zawierająca umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny, jeżeli nie są już ubezpieczeni z innego tytułu
  2. ilość osób nie ma wpływu na wysokość składki
  3. prawo do świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego i członków jego rodziny powstaje w dniu określonym w umowie, a kończy się z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek
  4. umowa zawierana jest na czas nieokreślony (umowę można rozwiązać w drodze pisemnego poinformowania Narodowego Funduszu Zdrowia o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego)
  5. umowa zostaje zerwana w przypadku nie opłacenia w terminie składki
  6. umowa wygasa z chwilą zakończenia zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składka zdrowotna

Miesięczna składka na ubezpieczenie dobrowolne obliczana jest w wysokości 9 % od kwoty deklarowanej, jednakże kwota deklarowana nie może być niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes GUS. Wysokość składki zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzednim.

Opłata dodatkowa

Ubezpieczający się dobrowolnie, posiadający przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym powyżej 3 miesięcy, jest zobligowany do uiszczenia jednorazowej opłaty za okres nieskładkowy. Jej wysokość jest uzależniona od długości okresu, w którym osoba nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (do okresu ubezpieczenia wlicza się okresy ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej lub EFTA na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

W uzasadnionej sytuacji, na wniosek zainteresowanego, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne (maksymalnie na 12 rat).

Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie rodziny zgłoszeni przez niego do ubezpieczenia uzyskują prawo do śświadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważne:

Podstawą korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest comiesięczne opłacanie należnej składki zdrowotnej, zgodnie z zapisami umowy dobrowolnego ubezpieczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=143&artnr=3690