W przypadku braku prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej za udzielone świadczenia medyczne płaci pacjent.

 

Osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, mogą uzyskać je dzięki:

 • objęciu ubezpieczeniem obowiązkowym (np. podejmując pracę albo rejestrując się jako bezrobotny w urzędzie pracy)
 • objęciu ubezpieczeniem dobrowolnym
 • wystąpieniu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji przez prezydenta (burmistrza lub wójta) gminy właściwej ze względu na swój adres zamieszkania (szczegółowe wyjaśnienie poniżej)

 

Uzyskaj decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeżeli masz  niskie dochody możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.  W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić tylko w urzędzie - szczegóły na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

nagłych przypadkach o wydanie decyzji występuje świadczeniodawca, który  udzielił Ci świadczenia opieki zdrowotnej.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy kto spełni poniższe warunki:

 • mieszka w Polsce,
 • nie ma ubezpieczenia (nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego), nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawarł umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 • spełnia kryterium dochodowe,
 • nie występuje różnica między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny.

Dodatkowo, w przypadku cudzoziemca konieczne są:

 • status uchodźcy albo
 • objęcie ochroną uzupełniającą albo
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, którego udzielono w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Zanim otrzymasz decyzję, pracownik socjalny:

 • przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy lub
 • w przypadku braku takiej możliwości – przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, żeby ustalić czy masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Kiedy złożyć wniosek

Jak najszybciej, jeżeli potrzebujesz dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Będziesz miał prawo do świadczeń od dnia złożenia wniosku.

Uwaga!

 • nagłym przypadku możesz uzyskać świadczenie, mimo braku decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń. W takiej sytuacji natychmiast po udzieleniu świadczenia, świadczeniodawca powinien złożyć taki wniosek.
 • Wójt (burmistrz, prezydent) gminy, w której mieszkasz, może rozpocząć postępowanie o wydanie decyzji również z urzędu lub na wniosek oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Gdzie złożyć wniosek

W ośrodku pomocy społecznej lub w urzędzie miasta albo gminy:

 • w której mieszkasz,
 • w której przebywasz – jeśli jesteś osobą bezdomną.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty.
 2. Złóż je w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.
 3. Czekaj na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.
 4. Czekaj na decyzję. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Wniosek o wydanie decyzji możesz złożyć w formie pisemnej lub ustnej – do protokołu. Nie ma jednego obowiązującego wzoru wniosku o wydanie decyzji. Niektóre gminy udostępniają wzór wniosku w swoim Biuletynie Informacji Publicznej.

Przygotuj:

 1. dokumenty, które potwierdzą, że mieszkasz w Polsce,
 2. dokumenty, które potwierdzą Twoje polskie obywatelstwo. Mogą to być ważny paszport lub dowód osobisty,

jeśli jesteś cudzoziemcem – dokumenty, które potwierdzą, że:

 • masz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej (decyzja wojewody) lub
 • jesteś objęty ochroną uzupełniającą (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzieleniu ochrony uzupełniającej) lub
 • masz status uchodźcy (decyzja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o nadaniu statusu uchodźcy).
 1. numer PESEL,
 2. dokumenty, które potwierdzą sytuację finansową Twoją lub Twojej rodziny, wymaganą przez instytucję, do której składasz wniosek. Dowiedz się jakie dokumenty musisz dostarczyć.

Ile będziesz czekać

Decyzję powinieneś otrzymać:

 • nie później niż miesiąc od złożenia wniosku,
 • nie później niż w 2 miesiące od dnia złożenia wniosku, jeśli Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Pracownik socjalny przeprowadzi z Tobą rodzinny wywiad środowiskowy:

 • nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 dni roboczych od złożenia wniosku, jeśli Twoja sytuacja jest pilna.

Decyzję  potwierdzającą Twoje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub decyzję o odmowie dostaniesz na piśmie.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną (negatywną), możesz odwołać się w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Napisz odwołanie i zaadresuj je do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie gminy albo ośrodku pomocy społecznej (w zależności, która instytucja wydała decyzję).

Warto wiedzieć

Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej przez 90 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli będzie to konieczne, otrzymasz kolejne decyzje.

Uwaga! Jeśli decyzję wydano na wniosek świadczeniodawcy w związku z udzieleniem świadczenia w trybie nagłym, masz prawo do świadczeń przez 90 dni od dnia udzielenia świadczenia.

Musisz natychmiast poinformować organ, który wydał decyzję o:

 • każdej zmianie w Twojej sytuacji dochodowej lub majątkowej,
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Sprawdź kto ma status członka rodziny

Członkiem rodziny mogą być następujące osoby:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
 2. małżonka,
 3. wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie);

Kryteria dochodowe

Sprawdź na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia jakiego dochodu nie możesz przekroczyć, aby spełniać kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania decyzji.

 

Podstawa prawna

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-decyzje-uprawniajaca-do-bezplatnych-swiadczen-opieki-zdrowotnej1