W przypadku braku prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej za udzielone świadczenia medyczne płaci pacjent.

 

Osoby, które nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, mogą uzyskać je dzięki:

 • objęciu ubezpieczeniem obowiązkowym (np. podejmując pracę albo rejestrując się jako bezrobotny w urzędzie pracy)
 • objęciu ubezpieczeniem dobrowolnym
 • wystąpieniu z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji przez prezydenta (burmistrza lub wójta) gminy właściwej ze względu na swój adres zamieszkania (szczegółowe wyjaśnienie poniżej)

Ważna decyzja wójta

Osoby, które nie spełniają określonych kryteriów dochodowych znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, bezdomne, bez ubezpieczenia, też mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli np. leczenia tak jak osoby ubezpieczone. Generalnie osoby te od daty wskazanej w decyzji korzystają ze świadczeń na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Koszty ich leczenie pokrywane są z budżetu państwa.

Żeby to jednak było możliwe, muszą mieć wystawiony dokument, który potwierdza to prawo. Ten dokument to tzw. decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której taka osoba zamieszkuje. Zanim jednak wójt wyda decyzję, przeprowadzony zostaje wywiad środowiskowy i skontrolowane dochody osoby w celu sprawdzenia stanu faktycznego. Decyzja wydawana jest dla osób posiadających polskie obywatelstwo i zamieszkujących w Polsce.

Kto wnioskuje

Wójt (burmistrz, prezydent) może wydać decyzję:

 • z własnej inicjatywy
 • na wniosek zainteresowanego
 • w przypadku stanu nagłego, na wniosek świadczeniodawcy udzielającego pomocy, czyli np. szpitala, do którego trafiła taka osoba (wniosek musi być w tym przypadku złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia)
 • na wniosek oddziału NFZ

Na trzy miesiące
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od dnia określonego w decyzji. Tym dniem jest:

 • dzień złożenia wniosku
 • dzień udzielenia świadczenia, w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym

W przypadku wydania decyzji z urzędu, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Osoba, która otrzymała decyzję, ma obowiązek poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy na terenie której mieszka o:

 • każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej
 • objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym

Wtedy wójt stwierdzi wygaśnięcie decyzji.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027); Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=142&artnr=3622&b=1