Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta
 • po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia
 • szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy

Za udostępnienie odpisów dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę.

Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej zawierające:

 • dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, nr PESEL)
 • adres zamieszkania (aktualny i z okresu udzielenia świadczenia)
 • przybliżone daty udzielenia świadczeń medycznych
 • rodzaj udzielonych świadczeń (np. hospitalizacja, porada w Przychodni Przyszpitalnej, konsultacja w Izbie Przyjęć)
 • numer telefonu wnioskodawcy

można składać w sekretariacie Szpitala lub za pośrednictwem poczty.

Dokumentacja jest udostępniana w terminie do 10 dni roboczych od momentu złożenia wniosku, w zależności od ilości żądanej dokumentacji.

Informacji w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej udzielają pracownicy Sekcji ds. Statystyki i Dokumentacji Medycznej

pod numerem telefonu 052 3255613, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji WSOZ (.pdf)