• Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie przez niego upoważnionej
  • Upoważnienie winno być osobiście przekazane przez pacjenta pracownikowi WSOZ
  • W razie śmierci pacjenta dokumentacja medyczna wydawana jest osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem.