OGŁOSZENIE

DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO

IM. TADEUSZA BROWICZA

z dnia 28 listopada 2022r.

_________________________________________________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020.295) oraz przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018.1510 ze zm.), CPV 85100000-0 usługi ochrony zdrowia, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, jako Udzielający zamówienia przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  1. Ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie:

-        chorób zakaźnych, w tym będących w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych, lub chcących się specjalizować w chorobach zakaźnych,

-        chorób wewnętrznych,

-        radiologii i diagnostyki obrazowej,

-        konsultacji medycznych w dziedzinie: psychiatrii i neurologii (dorośli i dzieci)

§ 1

Czas trwania umowy 01.01.2023r do 31.12.2024r.

§ 2

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, formularzami i wzorami umów zainteresowani mogą zapoznać się w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w bud. C, Ip., pok. Nr 104, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00: tel. 52/3255667, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. oraz na stronie internetowej www. wsoz.pl.

§ 3

  • Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem;

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:…………………..”, z podaniem nazwy i adresu Oferenta. Nie otwierać do dnia 08.12.2022r. godz. 9:00;

  • Oferty należy złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w bud. C, IIp. Kancelaria do dnia 08.12.2022r. do godz.08:00.
  • Oferta przesłana drogą pocztowąbędzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie będzie późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy nie później niż na jeden dzieńprzed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2022r. o w bud. C, IIp., pok. 214 w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.
  • Oferent jest związany ofertą 20 dni, od daty upływu terminu składania ofert.


§ 4

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert umieszczone zostanie na stronie internetowej: www.wsoz.pl i na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

§ 5

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

§ 6

W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia zaskarżonej czynności. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 7

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Pobierz plik...

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Pobierz plik... (.docx)

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Pobierz plik...

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT Pobierz plik...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...