DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza

w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018r., poz. 393 i Dz.U. z 2019r. poz. 2024) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896). Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postepowania konkursowego na dane stanowisko.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Kancelaria bud. C, IIp., w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Oferty należy kierować do Dyrektora Szpitala.

Na kopercie każdy kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych”.

3. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy, informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala odbywać się będzie na pisemną prośbę kandydata, odbiór materiałów w Sekcji ds. Osobowych i Płac, po złożeniu dokumentów.

4 Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 2 miesiące od dnia upływu terminu na składanie kandydatur w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.

5. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Informacja o zakończonym terminie składania ofert Pobierz plik... (.doc)

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...