DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza

w Bydgoszczy

Ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego

im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

  1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021r., poz. 430 z dnia 9 marca 2021r.) i posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2023r., poz. 1515 z dnia 4 sierpnia 2023r.). Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

  1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ogłoszenia, kandydaci składają w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Kancelaria bud. C, IIp., w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Oferty należy kierować do Dyrektora Szpitala.

Na kopercie każdy kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii”.

  1. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy informuje, iż udostępnianie materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala odbywać się będzie na pisemną prośbę kandydata, odbiór materiałów w Sekcji ds. Osobowych i Płac, po złożeniu dokumentów.

  1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 2 miesiące od dnia upływu terminu na składanie kandydatur w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz.

  1. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej i o wynikach postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Informacja o konkursie Pobierz plik...

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU Pobierz plik...