Zgłaszając się do wybranego œwiadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić - oprócz potwierdzenia prawa do œświadczeń - ważne skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz œświadczeń realizowanych w ramach:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • leczenia szpitalnego
 • leczenia uzdrowiskowego
 • rehabilitacji leczniczej
 • opieki nad przewlekle chorymi

Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia !

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta.

Należy pamiętać, że na podstawie jednego skierowania pacjent może się zarejestrować tylko w jednej placówce udzielającej œświadczeń w danym zakresie!

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych
 • chorzy na gruŸlicę
 • zakażeni wirusem HIV
 • w zakresie badań dawców narządów
 • uzależnieni od alkoholu, œrodków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych w czasie wykonywania zadań poza granicami państwa

Ważnoœć skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważnoœć do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą, które traci ważnoœć, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważnoœć wygasa po upływie 14 dni

Skierowania z brakami, pozbawione częœci istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub nie wpisania pacjenta na listę oczekujących.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity z 2007 r., DzU nr 14 poz. 89).

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=145&artnr=3893